Op deze pagina vind je alle informatie over het coronavirus.

19-8-2020

Studenten zijn geïnformeerd over hoe ons onderwijs er na de zomervakantie uitziet.

We gaan zorgvuldig om met de veiligheid van studenten en medewerkers in deze corona-situatie en werken daarom volgens de richtlijnen van het RIVM, het protocol Volledig openen Voortgezet Onderwijs en het Servicedocument 4.0 MBO. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons hieraan te houden.

We volgen de richtlijnen van het RIVM, dat betekent:

Studenten houden 1,5 meter afstand van volwassenen. Dit geldt ook voor studenten en volwassenen onderling. Om dit mogelijk te maken zijn er op verschillende plekken binnen de school looproutes gemaakt (eenrichtingsverkeer op de trappen).

We verwachten van studenten dat ze in de school en op de pleinen rustig lopen om onbedoeld contact met anderen te vermijden.

 • We wassen of desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
 • We zitten niet aan ons gezicht.
 • Je blijft thuis en je ouders melden je ziek als je last hebt van de volgende klachten:

- Neusverkoudheid

- Hoesten

- Moeilijk ademen/benauwdheid

- Koorts boven 38 graden

- Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverkoudheid)

 • Als je gedurende de schooldag deze klachten ontwikkelt, meld je je op de gebruikelijke wijze ziek bij de conciërge en ga je naar huis, nadat er contact is geweest met je ouders. Ook broers en zussen worden naar huis gestuurd.
 • We gaan ervan uit dat je 10 dagen in thuisquarantaine blijft als je bent teruggekeerd uit een risicogebied. We verzoeken je school hierover te informeren en pas fysiek op school te verschijnen nadat de 10 dagen thuisquarantaine verstreken zijn. Als jij (of iemand uit jouw huishouden) positief getest bent, dan blijf je 14 dagen thuis.
 • Je blijft thuis en je ouder(s)/verzorger(s) melden je afwezig als iemand in jouw huishouden koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft. Je kunt weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Als je positief getest bent op Covid-19 dan blijf je tenminste 14 dagen thuis na start van de symptomen. Je mag weer naar school als je na deze 14 dagen en 24 uur klachtenvrij bent. Je ouder(s)/verzorger(s) melden je ziek en geven aan dat je positief getest bent.
 • Als iemand uit jouw huishouden positief getest is dan blijf je 14 dagen thuis. Je mag weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Je ouder(s)/verzorger(s) melden je afwezig en melden dat een huisgenoot positief getest is.
 • Als je tot een medische risicogroep behoort, kun je vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. Dit is een beslissing van je ouder(s) in overleg met de school.

De richtlijnen van het protocol schrijven voor:

 • Studenten wordt verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen of zich te laten halen/brengen door een ouders/verzorger. Dit om de druk op het openbaar vervoer te verlagen. Ga je wel met openbaar vervoer draag dan een mondkapje.
 • Dat de school open is voor reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van onderwijs(ondersteunend) personeel. Voor andere groepsactiviteiten zoals excursies, vieringen en voorstellingen gelden de richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten.
 • Stages van studenten kunnen doorgang vinden als de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarop de stagiair werkzaam is worden nageleefd.
 • Dat studenten niet in groepjes bij elkaar staan op het schoolterrein of bij de in- en uitgangen van de school. Dit om ervoor te zorgen dat volwassenen ongehinderd de school binnen kunnen gaan. We vragen de studenten om ook niet in groepjes naar de supermarkt te gaan, zodat het ook voor mensen buiten de school veilig blijft. Wees hier zelf verantwoordelijk voor en voorkom dat anderen jou erop moeten wijzen.
 • Voor praktische en beroepsgerichte vakken geldt dat de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk blijft gewaarborgd. Als dat niet mogelijk is, wordt het onderwijs op een andere manier georganiseerd. Dit is een door de RIVM toegestane afwijking van de landelijke maatregelen. In dat geval worden materialen waarmee docenten in aanraking kunnen komen na afloop van de les door leerlingen gereinigd.
 • Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden.

Voor ouders/verzorgers geldt:

Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen van triage en in achtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Dit betekent dat ouders zich melden bij de conciërge. Scholen wordt gevraagd bij het maken van dergelijke afspraken rekening te houden met rustige tijdstippen.

 

11-06-2020

Onze studenten hebben een e-mail ontvangen met alle informatie over hoe we weer gedeeltelijk open gaan. We zijn erg blij dat we onze studenten weer op school mogen ontmoeten. We hanteren hierbij de belangrijkste uitgangspunten:

 1. De veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers moeten gewaarborgd zijn.
 2. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
 3. Op school geven we zoveel mogelijk lessen die moeilijk op afstand te geven zijn, zoals praktijklessen. Daarnaast blijven we online onderwijs aanbieden.
 4. Het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk vermeden worden.

Afspraken

 • Zowel voor studenten als personeel geldt: je komt alleen naar school als dit noodzakelijk is.
 • Maximaal 20% van de bezetting van vóór de coronacrisis, mag vanaf 2 juni in de scholen/gebouwen aanwezig zijn.
 • We houden altijd 1,5 meter afstand.
 • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is. Dit betekent dat het aantal lesmomenten beperkt zal zijn.
 • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. In het lesrooster houden we daar rekening mee. Leerlingen en studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar school.
 • In onze scholen is materiaal beschikbaar zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht.
 • We maken de school en de werkplekken (en vooral de contactpunten en toiletten) dagelijks intensief schoon.

Thuisblijven bij (luchtweg)klachten

Als uw zoon of dochter één of meerdere van de volgende klachten heeft, dan moet hij/zij thuisblijven:
- neusverkouden
- hoesten
- moeilijk ademen/benauwd
- verhoging en koorts boven de 38 graden 
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het personeel.

Lesrooster
Leerlingen krijgen hun lesrooster van de locatie waar ze op school zitten. Studenten vinden hun lesrooster in de groepsagenda van de ELO.

Hier vind je de afspraken die wij hebben gemaakt met Nordwin College voor binnen onze school nog eens uitgelegd.

18-3-2020, 18.30 uur


Onderwijs op afstand tijdens coronacrisis

We vinden het heel belangrijk in deze periode het leerproces van studenten zo goed als mogelijk door te laten gaan. Vanaf donderdag 19 maart realiseren we fasegewijs onderwijs op afstand. Hierbij valt te denken aan huiswerkopdrachten en/of online lessen. Uitgangspunt is om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Ook intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.

Onderwijs en examens gaan zoveel zoveel mogelijk door
Voor examenkandidaten geldt dat het streven is om de examens en praktijkexamens door te laten gaan. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 


15-3-2020, 21.00 uur

Opnieuw verscherpte maatregelen: scholen moeten sluiten

Vanuit de overheid en het RIVM is besloten om alle scholen vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 te sluiten. De examens gaan in ieder geval maandag 16 tot en met woensdag 18 maart niet door.

Wat betekent dit voor studenten?​

- Er zijn op al onze leslocaties géén lessen van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020. De gebouwen zijn wel open, mochten studenten spullen moeten ophalen.

- De (school)examens gaan van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart NIET door. We doen er alles aan om studenten zo snel mogelijk meer te laten weten over de examens.

- Stages/BPV gaan zoveel als mogelijk gewoon door, tenzij het stagebedrijf ook dichtgaat.

Hoe nu verder?
Mochten we wederom aanvullende informatie van het RIVM en/of de Rijksoverheid ontvangen, dan laten we dat ook weten.

Vragen?
Vanaf maandag 8.00 uur zijn we bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers. Dringende zaken naar aanleiding van dit besluit, kun je mailen naar corona@nordwincollege.nl. In de mail graag de vraag, naam, telefoonnummer en de schoollocatie vermelden. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op.


14-3-2020, 19.45 uur

Vandaag hebben wij besloten om de lessen op alle onderwijslocaties van Nordwin College drie dagen (van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart) stop te zetten. Onze locaties blijven wel open en de (school)examens gaan gewoon door.


Onze uitgangspunten voor het nemen van dit besluit:

We blijven de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid volgen. Dit betekent dat wij de vraag om het onderwijsproces door te laten gaan zo goed mogelijk proberen in te vullen.  

Echter maken wij ons ook zorgen over de grote groepen mensen die op school bij elkaar komen. Ondanks dat onze scholen kleinschalig zijn, vinden we het niet langer verstandig om onze lessen op de reguliere manier te blijven geven. 

Wat betekent dit voor ons als organisatie? 

Wij hebben een aantal dagen nodig om ons onderwijs – gegeven de bijzondere omstandigheden – zo goed mogelijk te organiseren. 

Wij verwachten vanaf donderdag 19 maart de lessen weer op onze onderwijslocaties te kunnen gaan verzorgen. Uiterlijk woensdag 18 maart vóór 12.00 uur informeren we je hoe we dat gaan doen.

Wat betekent dit voor studenten?

Er zijn géén lessen van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart op alle leslocaties. De school is wel open, mochten studenten boeken of andere spullen moeten ophalen.

(School)examens gaan gewoon door omdat examens erg belangrijk zijn voor leerlingen en studenten. Bovendien organiseren wij de examens kleinschalig waardoor we geen risico’s verwachten. 

Stages/BPV gaan zoveel als mogelijk gewoon door, dit staat los van dit besluit. Het gaat alleen om de lessen op onze onderwijslocaties die niet doorgaan. 


Eventuele wijzigingen
Mochten de richtlijnen van de RIVM en/of de Rijksoverheid dit weekend nog veranderen, dan is het mogelijk dat we ons besluit moeten bijstellen. We informeren je hier dan zo snel mogelijk over. 
 
Heb je vragen?

Vanaf maandag 8.00 uur kun je ons bereiken op de gebruikelijke telefoonnummers. Heb je dringende zaken naar aanleiding van dit besluit? Stuur dan een mail naar corona@nordwincollege.nl. Wil je in de mail je vraag, naam, telefoonnummer en de schoollocatie vermelden? Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.


12-3-2020, 22.00 uur

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel en de situatie verandert voortdurend. We passen ons hierop als MBO Life Sciences zo goed als mogelijk aan. Vanmiddag heeft minister-president Rutte een persconferentie gegeven over de verscherpte maatregelen die in ieder geval tot en met 31 maart 2020 gelden. In deze mail lees je de maatregelen die effect op jou en op het personeel hebben.


Maatregelen

Scholen blijven open
Scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs blijven open en de lessen gaan gewoon door.

Thuisblijven als je ziekteverschijnselen hebt
Heb je koorts of ziekteverschijnselen aan de luchtwegen zoals neusverkoudheid, hoesten of keelpijn? Dan verzoeken we je om thuis te blijven. Laat school dan wel weten als je niet naar school gaat. Bel je huisarts als je in een risicogebied bent geweest, koorts hebt, benauwd bent en als deze klachten verergeren.

Bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast
Studiereizen, bijeenkomsten, excursies, evenementen, schooluitjes en congressen worden geannuleerd. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenland. Studenten die stage lopen in landen met code geel, oranje en rood breken we af. Deze studenten krijgen een alternatief onderwijsprogramma aangeboden. De studenten die in landen stage lopen met code groen kunnen gewoon doorgaan. Nieuwe buitenlandse stages worden tot 31 maart opgeschort. Voor wat betreft buitenlandse stages die we na 31 maart hebben gepland, daarover nemen we tijdig een besluit. Stages in Nederland gaan wel gewoon door. We volgen de richtlijnen en besluiten van het BPV-bedrijf.

De berichtgeving volgen we op de voet en we bereiden ons voor op eventuele noodzakelijk te nemen maatregelen. Hou lsintra in de gaten voor verdere berichtgeving.