Over MBO Life Sciences

MBO Life Sciences is onderdeel van het Firda (voorheen Friesland College) en Aeres MBO Leeuwarden (voorheen Nordwin College). Wij combineren opleidingen op het gebied van food, laboratorium, water, milieu en techniek. Hierdoor ontstaan nieuwe krachtige en unieke opleidingsmogelijkheden.

MBO-beroepen zijn in beweging, De innovaties in onderzoek, productie en techniek hebben invloed op de manier van opleiden. De scheiding tussen de oude vakgebieden vervaagt. Steeds meer is er sprake van één beroepswereld. Van de nieuwe werknemer wordt een bredere visie en nieuwe kennis en vaardigheden gevraagd. En een flexibele, oplossingsgerichte beroepshouding. Ons aanbod van dagschool- en deeltijdopleidingen, maatwerktrajecten en bedrijfstrainingen sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen in het brede vakgebied van de Life Sciences.

LSstudent1.jpgStudenten
Dagschool- en deeltijdstudenten worden bij MBO Life Sciences gekend en gezien. We dagen ze uit om het beste uit zichzelf te halen. We combineren daarbij maximale begeleiding met een eisende houding naar de student.

Een breed aanbod van goed gestructureerde opleidings- en keuzeprogramma’s leidt naar de hoogst haalbare persoonlijke ontwikkeling.

Praktisch leren: theoretische verdieping op praktische ervaringen
Opleiden is meer dan het lezen van een boek, het zien van een video of het leren van trucs. Werkelijk begrijpen en verdiepen van de theorie die past bij praktische ervaringen maakt dat problemen niet alleen kunnen worden opgelost, maar in een later stadium ook kunnen worden voorzien en voorkomen. Met name voor de functies en rollen waarin mbo'ers opereren is deze combinatie van kennis en vaardigheden gewenst. De methode die door MBO Life Sciences is ontwikkeld om de verbinding te maken tussen praktijk en theorie noemen we "praktisch leren".

Van buiten naar binnen
MBO Life Sciences werkt sterk “van buiten naar binnen”. De eisen en veranderingen in het beroepenveld geven richting aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Hiertoe is er een nauwe en directe samenwerking met vertegenwoordigers van bedrijven in de regio. 

Samenwerking hbo
MBO Life Sciences is voor veel studenten een voorbereiding op een hbo-opleiding. Afstemming met toeleverende scholen en een nauwe samenwerking met HBO Life Sciences & Technology en de Hogeschool van Hall Larenstein zorgen voor een drempelloze en effectieve leerroute.

Een leven lang leren
Verhoging van het gewenste mbo-opleidingsniveau en toename van de gewenste flexibiliteit van de inzet van medewerkers maakt dat bij- en nascholing op een nieuwe manier moet worden ingericht. Maatwerk, kwaliteit en effectiviteit van het leertraject zijn belangrijk, gekoppeld aan kosteneffectiviteit en waar mogelijk verkorting van de leertijd. Door een flexibel systeem van bedrijfsopleidingen, e-learning en e-coaching kan MBO Life Sciences voldoen aan deze vraag. Hierin zijn inhoudelijk technologische en technische onderdelen geïntegreerd (groen en grijs) en bestaat een keuze uit verschillende begeleidingsvormen: van klassikaal tot leren op afstand, naar de wens van bedrijf en cursist in te richten. Basis hierbij vormt het principe van het praktisch leren.

Doorlopende leerlijn
MBO Life Sciences werkt nauw samen met HBO Life Sciences & Technology en de Hogeschool van Hall Larenstein. Bijvoorbeeld aan doorlopende leerwegen, maar ook in uitwisseling van kennis, gezamenlijk gebruik van middelen en voorzieningen en samenwerking van docenten, studenten en cursisten in onderzoeken voor toegepaste technologie. Dit alles is succesvol doordat beide opleidingen op hoofdlijnen vanuit dezelfde visie werken en bovendien in hetzelfde pand zijn gehuisvest. Met name in de werelden van Water en Food trekken mbo en hbo vaak samen op. Voorbeelden hiervan zijn de WaterCampus Leeuwarden en de Dutch Dairy Chain.